Юридичний факультет Військового університету

Військовий університет, створений на базі Гуманітарної академії Озброєних Сил і Військової академії економіки, фінансів і права, є багатопрофільним учбовим закладом, провідним навчально-методичним центром ВС РФ, що здійснюють підготовку офіцерських кадрів по гуманітарному, юридичному і філологічному напрямах.

Історія військово-юридичної освіти в Росії

Виникнення в Росії військово-юридичної школи було обумовлене створенням в першій чверті XVIII в. регулярної армії і флоту, установою військової юстиції і військово-юридичних спеціальностей. Для належного виконання обов’язків аудиторів, військових фіскалів і прокурорів була потрібна спеціальна військово-юридична освіта, знання загального законодавства, а також статутів, регламентів, артикулів, уміння правильне їх тлумачити і застосовувати.
Ідея створення спеціального закладу “для освіти військових законознавців” і її практична реалізація належить Петру I. 11 квітня 1719 р. його особливим “Високим Указом” повелівалося: “для науки аудиторських справ узяти у Військову колегію з шляхтськіх недоростків (юнкерів) двадцять чоловік добрих і молодих, грамоті і писати що уміють”.
Одночасно з рішенням “о установі школи для науки аудиторських справ” розпорядженням Петра I були послані за межу декілька шляхетськіх дітей “для навчання юриспруденції”.
Таким чином, 24 (11 по ст. стилю) квітня 1719 р. слід вважати датою виникнення військово-юридичної школи в нашій країні, історія якої налічує більше 270 років.
10 листопада 1832 р. було створено спеціальний військово-юридичний учбовий заклад – Аудиторська школа, призначена “забезпечувати військово-сухопутне і морське відомство аудиторами, відповідно обов’язкам цього звання”.
У 1846 р. школа була перетворена в Аудиторське училище – учбовий заклад другого розряду, близький по статусу до Училища правознавства.
Подальший розвиток військово-юридичної школи був пов’язаний з проведенням в 60-і роки XIX в. військової і військово-судової реформ, що викликало насущну потребу в значній кількості офіцерів, що мають військово-юридичну освіту. Їх підготовка в період з 1866 по 1867 рр. здійснювалася в офіцерських класах при Аудиторському училищі.
У 1868 р. Аудиторське училище було перетворене в першорозрядний учбовий заклад – Військово-юридичне училище з 3-річним терміном навчання, випускники якого мали права XII і X класів по наданню чину. Офіцерські класи в 1867 р. були перейменовані в академію.
17 червня 1878 р. на підставі Положення, затвердженого Олександром II, була створена Військово-юридична академія. З 1881 р. академія перейшла на підготовку чинів для військово-судового відомства виключно з офіцерів, що заздалегідь здобули освіту у вищих або середніх цивільних або військових учбових закладах і прослужили певний термін в армії або на флоті в офіцерських званнях.
Про високий статус Військово-юридичної академії свідчить положення, згідно якому в неї приймалися офіцери, що закінчили інші військові академії, а також юридичні факультети університетів. Офіцери – випускники Військово-юридичної академії прирівнювалися по положенню до офіцерів, що закінчили Академію Генерального штабу.
Таким чином, військово-юридична школа в дореволюційній Росії за майже 200-річний період свого розвитку пройшла цілий ряд етапів і в другій половині XIX в. піднялася до рівня спеціального вищого військово-карного закладу – Військово-юридичної академії. Вдосконалення системи військово-юридичної освіти; підготовка військових юристів для армії і флоту відображали розвиток військової організації Росії, органів військової юстиції.
Після перемоги Великого Жовтня і до 1936 р. органи радянської військової юстиції комплектувалися особам, що закінчили цивільні юридичні учбові заклади.
Перехід, що почався в 1935 р., до пристрою Озброєних Сил повністю на кадровій основі і істотне збільшення чисельності армії, формування органів, військовій юстиції зумовили потребу в значному контингенті підготовлених військових юристів. Для вирішення цього завдання 17 червня 1936 р. Ухвалою ЦВК Союзу РСР було ухвалено рішення про створення при Всесоюзній правовій академії Військово-юридичного факультету РККА.
Першим начальником факультету був діввоєнюріст Я.П. Дмітрієв. У подальшому на різних етапах розвитку радянської військово-юридичної школи її очолювали: С.В. Ромазан, И.М. Зирянов, Н.Л. Сухов, В.М. Чхиквадзе, Г.И. Пуговкин, И.Ф. Побежімов, П.И. Сумароков, В.Ф. Новіков, В.Д. Ефремов, А.М. Зорін.
Факультет вирішував задачі по підготовці висококваліфікованих військово-юридичних працівників РККА і наукових кадрів, а також розробці теоретичних і практичних військово-юридичних проблем.
5 листопада 1939 р. Рада Народних Комісарів Союзу РСР з представлення Народного комісаріату оборони прийняла Ухвалу про реорганізацію Військово-юридичного факультету при Всесоюзній правовій академії у Військово-юридичну академію (ВЮА) РККА.
Змінний склад ВЮА включав чотири учбові курси (600 чоловік), заочний факультет (400 чоловік) і курси удосконалення військово-юридичного складу (100 чоловік). Академія комплектувалася слухачами тільки з офіцерів, що мають певний стаж практичної роботи на посадах командного, політичного або військово-юридичного складу. Даний принцип комплектування зберігався протягом всього періоду існування академії і виправдав свою ефективність.
В період Великої Вітчизняної війни у зв’язку з розгортанням багатомільйонної армії, істотним розширенням системи органів військової юстиції різко зросла потреба у військово-юридичних кадрах. Основними джерелами поповнення їх в роки війни були: 1) заклик юристів із запасу і їх навчання на короткочасних учбових зборах в органах військової юстиції армії, що діє; 2) підготовка військових юристів в академії. Робота академії, учбово-виховний процес були перебудовані відповідно до завдань військового часу.
У червні 1941 р. відбувся черговий випуск слухачів академії, а в серпні був вироблений достроковий випуск слухачів 4-го курсу в кількості 125 чоловік. Крім того, в армію, що діє, було направлено 280 слухачів курсів удосконалення військово-юридичного складу, частину командного і викладацького складу академії, ад’юнктів і частину слухачів. У 1941/42 навчальному році академія мала основний і військово-морський факультети, шестимісячні курси удосконалення офіцерського складу, а також спеціальні курси прискореної підготовки військових юристів із студентів – випускників цивільних гуманітарних вузів.
Особовий склад академії взяв участь в обороні Москви. Штаб 2-ої бойової ділянки 1-го сектора Московської зони оборони був сформований і укомплектований в серпні 1941 р. з командного складу академії. В цей же час академією був сформований для оборони Москви курсантський батальйон, який з 16 по 18 жовтня 1941 р. взяв участь в оборонних боях в районі річки Червона Пахра.
У 1941 – 1942 рр. академія комплектувалася змінним складом з осіб рядового, молодшого і середнього командного складу кадру і запасу, що мали загальну середню освіту і вік не старше 40 років, придатних за станом здоров’я до стройової служби. У академію як слухачі приймалися також жінки у віці до 30 років, що мали юридичну освіту і необтяжені великою сім’єю.
У 1941 – 1942 рр. академія підготувала і направила в армію, що діяла, близько 3000 військових юристів, з них більше 700 випускників основних факультетів.
Вже в серпні 1943 р. на підставі рішення ГКО академія була переведена на підготовку слухачів з 4-річним терміном навчання (300 чоловік). Термін навчання на курсах удосконалення військово-юридичного складу академії був збільшений до 6 місяців (200 чоловік), була відновлена ад’юнктура з 3-річним терміном навчання. У грудні 1943 р. у складі академії знов відновлений військово-морський факультет з чисельністю змінного складу 80 чоловік, а в 1945 р. – заочний факультет, що налічував 800 чоловік.
За заслуги в підготовці військово-юридичних кадрів в листопаді 1944 р. велика група офіцерів і генералів з числа командного і професорський-викладацького складу була нагороджена орденами і медалями. У лютому 1945 р. Президією Верховної Ради Союзу РСР академії вручений Червоний прапор і Грамота Президії Верховної Ради СРСР.
Після закінчення Великої Вітчизняної війни був затверджений новий штат академії. У її складі було 5 факультетів: сухопутний (600 слухачів), військово-морський (150 слухачів), заочний з філіалами в Києві, Ленінграді і Хабаровську (1000 слухачів). Крім того, в академії функціонували вищі академічні курси (ВАК) для підвищення кваліфікації керівного складу органів військової юстиції (50 чоловік) і курси удосконалення військово-юридичного складу (КУВЮС) штатною чисельністю в 150 чоловік. Таким чином, змінний склад академії, налічував 2250 офіцерів-слухачів. Академія мала в своєму розпорядженні 16 кафедр (168 професорів і викладачів) і ад’юнктуру (20 чоловік). У 1953 р.
академія підготувала для Озброєних Сил 376 фахівців з вищою військово-юридичною освітою.
Термін навчання в академії був встановлений 4 року і 6 місяців, на ВАК і КУВЮС – 10 місяців, введена практика слухачів в органах військової юстиції, захист дипломних робіт.
Академія мала найавторитетніший серед юридичних, вузів країни науково-педагогічний колектив, була справжнім центром наукової юридичної думки. У різні роки в академії працювали такі крупні учені, як академік П.Трайнин, члени-кореспонденти АН СССР С.А. Голунській, М.С. Строговіч, М.А. Аржанов, В.М. Чхиквадзе, професора М.И. Авдєєв, С.Н. Братусь, А.А. Герцензон, П.Н. Галанза, А.И. Лепешкин, Л.Е. Лунев, В.Д. Меньшагин, С.С. Студеникін, А.Н. Трайнін, Н.П. Фарберов і ін.
У академії склалася крупна наукова школа військово-правових досліджень, яка також підготувала плеяду талановитих учених-юристів. Із стін академії вийшли такі видні учені-юристи, як академік В.Н. Кудрявцев, професора X.М. Ахметшин, Н.И. Загородников, Н.И. Краснов, А.С. Кобліков, М.И. Козир, А.П. Косицин, Н.А. Стручків, Е.А. Ськріпільов і ін.
Багато випускників академії стали керівними працівниками органів військової юстиції, плідно трудилися в апараті Головної військової прокуратури, Управлінні військових трибуналів, Військовій колегії Верховного Суду СРСР, Управлінні справами Міністерства оборони СРСР і інших відомствах.
Починаючи з 1953 р. у зв’язку з скороченням чисельності Озброєних Сил, розформуванням органів військової юстиції корпусів, дивізій, бригад, військ МВС, транспорту поетапно скорочувалися штати змінного і постійного складу академії.
У 1956 р. відбувся останній випуск юристів у Військово-юридичній академії, після чого вона була розформована.
У період з 1956 по 1974 рр. підготовка офіцерів-юристів здійснювалася на військово-юридичному факультеті Військово-політичної академії ім. В.И. Леніна. За цей період у зв’язку із збільшенням чисельності змінного складу факультету збільшилася і кількість військово-юридичних кафедр.
У 1974 р. в результаті злиття військово-юридичного факультету і Військового інституту іноземних мов було створено новий учбовий заклад – Військовий інститут.
Вперше за всю історію вітчизняної військово-юридичної школи на факультет були покладені завдання підготовки офіцерів з вищою військово-юридичною освітою з числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців термінової і надстрокової служби, а також цивільної молоді.
Починаючи з 1989 р. здійснюється підготовка військово-юридичних кадрів з офіцерів-слухачів, що мають вищу освіту, для військових трибуналів і правової служби Міністерства оборони СРСР. Термін навчання їх – 3 року. Таким чином, зроблений перший крок до відродження військово-юридичної школи, підвищення якості підготовки фахівців.

Джерело: oficery.ru


0 Відгуків на “Юридичний факультет Військового університету”


  1. Немає коментарів

Залишити відгук