Учбовий процес Юрінфор-мгу

Інститут актуального утворення “Юрінфор-мгу”

Інститут актуального утворення “Юрінфор-мгу” надає класична вища юридична освіта за фахом 021100 “Юриспруденція”. Інститут готує дипломованих юристів цивільно-правової, державно-правової, кримінально-правової і фінансово-правової спеціалізації для роботи в господарській і фінансовій сферах, банках, адвокатурі, а також на посадах суддів, помічників прокурорів, слідчих органів прокуратури, внутрішніх справ, співробітників митних органів Російської Федерації.

Звернення ректора Інституту актуального утворення “Юрінфор-мгу”.

Учбовий процес

Навчання будується відповідно до вимог державного освітнього стандарту за фахом “юриспруденція”. Видається диплом державного зразка. Тривалість навчання для осіб, що мають вищу освіту, – 3 року, для осіб, що мають загальну середню освіту, – 6 років. Форма навчання – вечірня. Навчання платне. Заняття проводяться по робочих днях з 19-00 до 21-45 годин.

Навчання орієнтоване на індивідуальний підхід і жорсткі вимоги до кваліфікації майбутніх фахівців. Освітній процес в Інституті включає аудиторні, індивідуальні заняття і самостійну роботу тих, що навчаються.

Учбові заняття і контроль знань

Основними видами учбових занять в Інституті є лекції, практичні, семінарські, лабораторні заняття, учбовий практикум, учбова, виробнича практика, консультації. У учбовому процесі використовуються наступні види контролю знань тих, що навчаються (форми проміжної атестації): контрольна робота, колоквіум, курсова робота, курсовий проект, реферат, домашнє завдання, співбесіда, тестування (у усній або письмовій формі, а також комп’ютерне тестування), залік, іспит, дипломна робота або проект.
Проміжна атестація проводиться з дотриманням прав осіб, що навчаються в Інституті, пошани їх честі і гідності, способами, що дозволяють з найбільшою ефективністю виявляти і оцінювати рівень знань, умінь і навиків тих, що навчаються.

.

Рівень знань, умінь і навиків тих, що навчаються визначається оцінками “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”. Для дисциплін і видів учбової роботи тих, що навчаються, по яких формою підсумкового контролю є залік, – “зараховано”, “незараховано”.

Курсові і дипломні робіт

Особи, що навчаються на базі загальної середньої освіти винні за час навчання написати 5 курсових і одну дипломну роботу. Особи, що навчаються на базі вищої освіти повинні за час навчання написати три курсові і одну дипломну роботу. На випускних іспитах всі студенти повинні скласти два кваліфікаційні іспити і захистити дипломну роботу. Після закінчення нашого Інституту випускникам привласнюється кваліфікація “юрист”. Інститут має державну акредитацію і видає дипломи державного зразка.

Відладжена технологія підготовки нових програм навчання дозволяє в найкоротші терміни знайомитися з найсучаснішими підходами і вже сьогодні працювати на світовому рівні.

Програма обучені

Програма навчання побудована відповідно до вимог Державного освітнього стандарту. Програма навчання включає повний набір правових і допоміжних дисциплін, необхідних для підготовки юриста, що працює в сучасних умовах в будь-якій сфері діяльності. Крім цього студентам пропонуються спецкурси, орієнтовані на актуальні проблеми правового регулювання сфери економіки, а також на правовий захист інтересів підприємців з використанням цивільний-процесуальних і карно-процесуальних методів.

Обов’язковим компонентом освітнього процесу в Інституті є навчання сучасним комп’ютерним технологіям, використовуваним у сфері правозастосування.

Джерело: jurinfor.ru


0 Відгуків на “Учбовий процес Юрінфор-мгу”


  1. Немає коментарів

Залишити відгук