Про сучасні процеси організації юридичної науки в Україні

 • Правова реформа і реформа організації державної влади, що проводяться зараз в Україні, вимагають відповідного наукового забезпечення, концентрації зусиль всіх юридичних сил країни для побудови, як закріплено в Конституції України 1996 р., демократичної соціальної правової держави.
  А це у свою чергу передбачає залучення потенціалу науково-дослідних, учбових закладів і організацій до проведення фундаментальних і прикладних досліджень, розробок в області право- і державознавство, визначення пріоритетних напрямів в рішенні питань, пов’язаних з державно-правовими перетвореннями, а також обумовлює необхідність підготовки висококваліфікованих фахівців – правознавців і державознавців.

  .

  Стихійний розвиток соціальних перетворень, відсутність обгрунтованої і серйозної наукової програми їх забезпечення, що припускає координацію наукового потенціалу юридичної громадськості України в умовах системної суспільної кризи, веде до гальмування процесів трансформації суспільних відносин і може зрештою викликати соціальний вибух в країні.

  Необхідність координації зусиль учених і практиків – юристів України в справі наукової розробки проблем становлення національної державності, потребу в правовому забезпеченні цього процесу викликали формування (незалежно від Національної академії наук України (НАН України), що переживає зараз не кращі свої часи) автономної освіти – Академії правових наук України (Апрн України). Пропонований огляд присвячений освітленню основних цілей і завдань Апрн України, розгляду її структури.

  Апрн України, Апарат Президії якої знаходиться в Харкові, була заснована на базі вищого учбового юридичного закладу – Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого згідно Указу Президента України «О Академії правових наук України» від 23 червня 1993 р. Даним указом було визначено, що Апрн України є самоврядною організацією і може мати в своєму складі науково-дослідні інститути, науково-практичні центри, учбові заклади, лабораторії і інші організації для проведення досліджень в області держави і права.

  Основними завданнями діяльності Апрн України згодне її Статуту1 є: комплексний розвиток юридичної науки; проведення фундаментальних і прикладних досліджень в області держави і права; наукове забезпечення правотворчої діяльності державних органів; вивчення і узагальнення механізмів реалізації актів законодавства; визначення пріоритетних напрямів побудови правової держави; сприяння розповсюдженню правової інформації; формування правосвідомості громадян; розвиток юридичної освіти в Україні; узагальнення світового досвіду правового регулювання суспільних відносин; інтеграція академічної, вузівської і галузевої юридичної науки з метою вироблення єдиної політики в цій сфері; підтримка талановитих учених, сприяння науковій творчості молоді в області права.

  .

  Президентом – організатором Апрн України призначений доктор юридичних наук, професор В.Я.Таций, що є одночасно ректором Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого (Харків).

  Між НАН України і Апрн України в особі їх президентів Б. Е. Патона і В. Я.
  Тация був поміщений договір про співпрацю по наступних напрямах: формування основ державної правової політики в Україні; розробка актуальних проблем формування правової держави, цивільного суспільства в Україні і конкретних програм, здатних забезпечити подолання кризових явищ у сфері економіко-правових і державно-політичних відносин; оперативний моніторинг законодавства України; порівняльне дослідження законодавства іноземних держав, зокрема держав СНД; створення наукових концепцій розвитку законодавства, його галузей і інститутів і підготовка проектів відповідних нормативних актів; розробка фундаментальних і прикладних наукових проблем правової науки в Україні.

  .

  У складі Апрн України функціонують п’ять галузевих відділень (теорії і історії держави і права, державно-правових наук і міжнародного права, цивільно-правових наук, правових проблем охорони навколишнього середовища і аграрного права, кримінально-правових наук); два науково-дослідні інститути: НДІ вивчення проблем злочинності (Харків) і НДІ приватного права і підприємництва (Київ); а також три науково-дослідні лабораторії – Лабораторія прав людини (Львів), Лабораторія удосконалення правового положення жінок (Харків), Лабораторія з проблем теорії і історії держави і права України (Харків).

  Досягнення науковців Апрн України утілилися в законотворчих роботах, зокрема в розробці проектів Кримінального, Карно-процесуального, Цивільного, Цивільного процесуального кодексів України.

  Важливим показником роботи Апрн України є її видавнича діяльність. У Харкові при Апрн діє видавництво «Право», яке спеціалізується на випуску наукової і учбової юридичної літератури. Постійним друкарським органом Апрн України є «Вісник Академії правових наук України», заснований в 1993 р. Всього у 1997 р. Апрн випущене в світло більше 600 найменувань наукової продукції, зокрема 15 монографій, підготовлених її членами (наприклад: Коновалова В. А. «Правова психологія»; Погорелко В. Ф. «Парламентаризм України: історія і сучасність»; Сегай М. Я., Стрінжа В. До.
  «Судова експертиза матеріальних слідів-відображень (проблеми методології)»; Квіток В. У. «Державне управління: основні чинники ефективності (політико-правовий аспект)» (на укр. яз. )).

  .

  З метою координації діяльності структурних підрозділів Апрн України, а також з метою надання практичній допомозі органам державної влади областей, правоохоронним органам і органам місцевого самоврядування створені регіональні центри Академії, серед них Київський регіональний центр на чолі з віце-президентом Апрн України, доктором юридичних наук, академіком Ф.Г.Бурчаком.

  НДІ вивчення проблем злочинності Апрн України, директором якого є доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого, член-кореспондент Апрн України В. І.
  Борисов, проводить наукові дослідження по наступних напрямах: кримінальне право України, проблеми теорії і практики застосування; судова влада і проблеми її формування і функціонування; використання досягнень науки і техніки в боротьбі з тяжкими злочинами, направленими проти особи; використання досягнень науки і техніки в боротьбі з окремими видами тяжких злочинів у сфері економіки і фінансів; проблеми теорії і практики приведення у виконання покарань; правові організаційні і методичні принципи підстави експертизи кримінології проектів законодавчих і інших правових актів; правове забезпечення соціальних і державних інтересів України в зовнішньоекономічній діяльності і запобігання правопорушенням в цій сфері.
  Крім того, співробітниками НДІ досліджуються питання використання досягнень науки і техніки в боротьбі з тяжкими злочинами проти особи у сфері економіки, проблеми запобігання господарським і службовим злочинам. Велика увага приділяється впровадженню результатів досліджень, що проводяться, в господарську і правопріменітельную діяльність. НДІ брав участь в підготовці проекту Кримінального кодексу України, а також за дорученням Міністерства юстиції України розробив нову редакцію Закону «Про боротьбу з корупцією», зміни і доповнення до законів «Про державну службу», «Про статус народних депутатів».

  .

  За дорученням Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1996 р. у складі Апрн на базі Центру досліджень проблем підприємництва і менеджменту, що функціонував у складі НАН України з грудня 1992 р., був створений НДІ приватного права і підприємництва.
  Основними цілями науково-дослідної діяльності цього Інституту є комплексні фундаментальні і прикладні розробки по наступних напрямах: методологічні основи теорії приватного права; методологічні і теоретичні проблеми систематизації законодавства у сфері підприємництва; проблеми становлення і розвитку інституту права приватної власності в Україні; проблеми формування і функціонування механізму правоїспользованія в приватному секторі економіки України; проблеми формування і функціонування механізму державного регулювання підприємницької діяльності в Україні. НДІ приватного права і підприємництва покликаний:

  .

  – проводити наукові дослідження закономірностей приватноправових відносин, суті, змісту і джерел приватного права, його ролі і місця в системі права України, форм його реалізації і співвідношення з публічним правом в процесі правового забезпечення ринкової трансформації економіки;

  – проводити розробку і експертизу проектів законодавчих і інших нормативно-правових актів, рекомендацій і пропозицій з питань приватноправового регулювання ринкових відносин і з інших питань, що відносяться до сфери приватного права і підприємництва, по заявках центральних органів державної виконавчої влади;

  – розробляти на договірній основі проекти створення підприємницьких структур, здійснювати економіко-юридичний супровід реалізації вказаних проектів;

  – надавати консультаційні послуги у сфері приватного права і підприємництва;

  – розвивати комплексну інформаційну базу з питань приватного права і підприємництва з подальшим наданням інформації клієнтам на договірній основі;

  – координувати наукові дослідження і розробки у сфері приватного права і підприємництва;

  – вивчати, аналізувати і узагальнювати досягнення світової юридичної науки у сфері приватного права і визначати можливості їх використання в законотворчій практиці, брати участь в розробці і реалізації міжнародних програм співпраці в області приватного права і підприємництва;

  – організовувати і проводити конкурси наукових робіт, проектів, заявок на підготовку законопроектів і розробку наукових проблем, брати в них безпосередню участь і відповідно до їх результатів виділяти необхідні кошти і забезпечувати виконання відповідних досліджень;

  – проводити конгреси, симпозіуми, конференції, наради, семінари, наукові школи, «круглі столи», організовувати виставки, у тому числі і міжнародні;

  – привертати на договірній основі для виконання цільових програм, проектів і інших наукових завдань як українських фахівців, так і фахівців з-за кордону.

  В даний час штат співробітників складає 42 людини, з них – 5 докторів наук і 8 кандидатів наук. Директор НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук – доктор юридичних наук, заслужений юрист України В.Н.Селиванов. Впродовж 1996-1998 рр. НДІ приватного права і підприємництва була підготовлена і видана наступна наукова і учбова література.

Джерело: law.edu.ru


0 Відгуків на “Про сучасні процеси організації юридичної науки в Україні”


 1. Немає коментарів

Залишити відгук