Класичний приватний університет

Класичний приватний університет заснований на приватній формі власності в 1992 р.

Засновник університету – громадянин України, доктор наук по державному управлінню, професор Огаренко Віктор Миколайович .

за Час свого існування ВУЗ пройшов шлях від новоутвореного інституту державного і муніципального управління, розташованого в орендованому приміщенні, де головним чином викладачі – сумісники веліли заняття із студентами трьох спеціальностей до вищого учбового закладу, який має статус класичного університету, який постійно розвивається, має власну міцну матеріально-технічну базу, висококваліфікований професорський-викладацький склад.

Наказом Міністра освіти і науки України 542 від 21. 11. 2000 р. наданий статус гуманітарного університету з назвою “Гуманітарний університет “Запорізький інститут державного і муніципального управління”, а 22. 11. 2007 р Міністерство освіти і науки України визнало його класичним університетом по статусу і затвердило статут вже Класичного приватного університету. Університет акредитований в цілому по ІV рівню.
Ще при створенні Класичний приватний університет ставив своїми основними завданнями виховання фізично здорового, духовно збагаченого, національно свідомого, інтелектуально розвиненого професійно підготовленого фахівця для незалежної України, яка прагне оновлювати свої знання впродовж всього життя.
Університет є засновником Мелітопольського і Енергодарського інститутів державного і муніципального управління.

Зараз на денному і заочному відділеннях інституту журналістики і масової комунікації, на факультетах управління, економічному, юридичному, іноземної філології, а також спорту, здоров’я і туризму готуються бакалаври по 24 напрямам, а також фахівці і магістри по 34 спеціальностям

В Інституті післядипломної освіти ведеться перепідготовка фахівців по 14 спеціальностям, і підготовка кваліфікованих робочих по новітніх спеціальностях.
Розгортає роботу Інститут дистанційної освіти.
У університеті працює факультет довузовськой підготовки.
Випускники університету отримують дипломи державного зразка.
Випускники університету мають широкий попит, тому з поряд управлінських структур, організацій поміщені угоди про систематичну підготовку кадрів. За даними обласного центру зайнятості не один випускник університету, на відміну від випускників інших вищих учбових закладів області, не звертався з приводу працевлаштування.

Університет в серпні 1999 р. розташувався у власному новозбудованому учбовому корпусі. Поряд розташований спортивний комплекс, учбовий корпус факультету здоров’я, спорту і туризму будівля школи-колегіуму, завершується будівництво нового учбовий-лабораторного корпусу і запроєктован ще один.
Центр інформаційних технологій з локальною комп’ютерною мережею, яка охоплює 8 комп’ютерних залів, кафедри і управлінські структури, і підключена до усесвітньої мережі INTERNET (комп’ютерний парк нараховує понад 600 робочих місць), видавництво, університетська МІНІАТС, лінгафонний клас, бібліотека, читальні зали, лабораторії, спеціалізовані кабінети і світлі аудиторії – найсучасніший учбовий комплекс.

.

Почалося навчання в коледжі при університеті, який стане дослідницькою базою для розробки шляхів співпраці з школами науково-освітнього комплексу, який об’єднує 3 наукових установи і 154 учбові заклади, зокрема 10 вищих учбових закладів ІІІ-І рівнів акредитації, 18 коледжів і технікумів, 122 загальноосвітніх установи, 4 установи професійно-технічної освіти.

На 01. 01. 2008 р. заняття в 3895 студентів денного і 7987 студентів заочного відділення університету ведуть 365 штатних викладача і 62 сумісники. Це сплав досвідчених учених, педагогів, практиків і здатної молоді. Лекції читають 52 професори, доктори наук (зокрема 32 штатних), 198 доцентів, кандидатів наук (зокрема 168 штатних). У університеті відкрито докторантуру і аспірантуру, 13 кандидатів наук працюють над докторськими і 291 викладач і аспірант – над кандидатськими дисертаціями.
У університеті відкрито аспірантуру по 16 і докторантуру по 4 спеціальностям, діють 4 спеціалізованих ради для захисту кандидатських дисертацій. Учені університету беруть активну участь в атестації науковців як члени спеціалізованих рад в інших вищих наукових і учбових закладах. Тобто в університеті створені умови для власного зростання наукового потенціалу. За підсумками наукової роботи за останні 3 року захищено 83 кандидатських і 7 докторських дисертацій, 17 викладачів університету отримали вчене звання професора і 52 – звання доцента, опубліковано 36 монографій, 14 підручників і 86 навчальних посібників.
По кадровому складу університет випереджає вищі учбові заклади регіону і значно перевершує середні показники по Україні: 72,2% викладачів мають вчені ступені і звання, майже чверть з них – доктори наук, професори (1,29 доктори наук, професори на 100 студентів денного відділення при тому, що по Україні в цілому цей показник – 0,903). Сучасна матеріальна база література в бібліотеці (на придбання наукової і учбової літератури в щорічно витрачається понад 100 тис. грн.), широкий доступ до обчислювальної техніки (понад 1 годину на пору може кожен студент користуватися комп’ютером), практично всі викладачі щорічно мають наукові публікації.
Науковці університету працюють над комплексною проблемою “Системні дослідження і моделювання складних соціальних, правових, економічних, природних і технічних систем і процесів”. Ця проблематика відображена також в міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях, які останнім часом щорічно проводяться в університеті. Щорічно проводяться “Дні науки в університеті”, в яких беруть участь до 400 науковців з різних регіонів України і зарубіжних країн.
Також щорічно проводяться студентські конференції “Наука і вища освіта”, в якій беруть участь 400-700 студентів університету, вищих учбових закладів різних регіонів України, учні запорізьких шкіл, гімназій, ліцеїв.
Тісні зв’язки підтримує університет з Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого (тут вчаться в заочній аспірантурі три наших молодих викладача), Національною академією державного управління при Президентові України, де двох докторантів і одного аспіранта виконують дисертації з економіки і управління, Інститутом світової економіки і міжнародних відносин Національної Академії Наук України, Інститутом держави і права Національної Академії Наук України, де вже вчаться в аспірантурі наші випускники, які були залишені для роботи в університеті, Національним університетом їм.
Тараса Шевченка; Національним технічним університетом України “КПІ”, за угодою з яким науково-освітній комплексу університету увійшов до складу учбовий-наукового комплексу “Нова освіта”, створеного НТУУ “КПІ”; Київським Національним економічним університетом, разом з яким при нашому університеті створений Центр підвищення кваліфікації і розвитку бізнесу; Запорізьким державним, Дніпропетровським національним і Дніпропетровським аграрним університетами. Університет має зв’язки із зарубіжними вищими учбовими закладами і громадськими організаціями, які приділяють увагу організації освіти, опекаєтся процесами входження в загальноєвропейський просвещенськоє простір.

.

Університет видає наукові і науково-практичні журнали “Держава і регіони” в чотирьох серіях (Економіка і підприємництво”, “Право”, “Державне управління”, “Гуманітарні науки”), “Складні системи і процеси”, “Соціальні технології”, наукова збірка “Наука і вища освіта”, монографії, підручники, навчальні посібники і навчально-методичну літературу.
Створений в 1998 р. за підтримки Міністерства освіти України за договором з видавництвом Оксфордського університету (Oxford University Press) Міжнародний науково-методичний центр навчання англійській мові (директор центру доцент Латун Л. М. ), де працюють півтора десятки досвідчених викладачів, більшість з яких доценти, кандидати наук, став підставою для організації факультету іноземних мов для підготовки перекладачів і філологів і відкрив можливості для поглибленого вивчення англійської мови на всіх спеціальностях університету, а також придбання другої спеціальності.
Зв’язки з Oxford University Press дозволяють Центру отримувати літературу, яка забезпечує новітні методики вивчення іноземних мов. Поміщений договір з Колчестерським центром навчання англійській мові (Оксфорд, Англія), відповідно до якої наш університет і Міжнародний науково-методичний центр навчання англійській мові є представниками Колчестерського центру в Україні.
У університеті діють також Науково-дослідний центр системного аналізу під керівництвом доктора фізико-математичних наук Бахрушина В.Е., де проводяться дослідження складних природних, технічних і соціальних систем, Центр “Здоровий спосіб життя” під керівництвом професора Волковой С.С., яка багато років приділяє увагу розповсюдженню ідей валеології.
За підтримки Американської Асоціації Адвокатів в університеті створена і діє юридична клініка , де студенти надають безкоштовні юридичні консультації малозабезпеченим громадянам, пенсіонерам і т.п..
Як філіал Запорізького обласного центру соціальних служб сім’ї, дітей і молоді діє “Студентська соціальна служба Гуманітарного університету”, яка надає безкоштовну допомогу сиротам, дітям з малозабезпечених сімей, іншим громадянам, які вимагають соціальної допомоги.
Велика увага відводиться в університеті методичному забезпеченню учбового процесу: у бібліотеці університету студенти завжди можуть знайти сучасну літературу по свом спеціальностях, на сайті “Virtuni” Інституту дистанційної освіти студенти можуть знайти необхідні методичні матеріали по дисциплінах, які вони вивчають, знайти новини через Internet, а електронні версії методичних матеріалів також і в комп’ютерних залах.
Університет уклав договори об сприяння підготовці фахівців і розвитку матеріальної бази установи з обласною держадміністрацією, міськвиконкомом, правоохоронними органами області, органами місцевого самоврядування, торговельно-промисловою палатою, підприємствами і організаціями, де наші студенти проходять практику. Університет являєтсяь членом обласного союзу промисловців і підприємців “Потенціал”.
За договором між університетом і облдержадміністрацією остання щорічно має можливість направляти по 30 дітей сиріт або дітей з малозабезпечених сімей на безкоштовне навчання в університеті, а міськвиконкомом за такиму ж договором направляє щорічно на безкоштовне навчання щорічно по 25 таких же дітей. Взагалі соціальна програма університету передбачає безкоштовне навчання в першому семестрі і надання пільг в оплаті за навчання майже всім студентам так що середня оплата за навчання фактично на 25% менше оголошеною.
Університет має відмінний спортивний комплекс і стадіон. Футбольне, баскетбольне і волейбольне поля, бігові доріжки, ігровою і тренажерні зали, плавальний басейн, душ дають чудові можливості для фізичного розвитку студентів. Баскетбольна жіноча студентська команда, футбольна команда, волейбольні команди, туристичний клуб – основа Спортивного клубу університету. У його завданні входять також розвиток інших видів спорту, фізкультурного руху, турбота про фізичний і духовний розвиток справжніх і майбутніх студентів, пропаганда здорового способу життя, організація груп здоров’я і фізичної реабілітації.
Велика увага відводиться культурній роботі із студентами. Тут і змагання команд КВН, і інструментальні ансамблі, і художня самодіяльність і творчі вечори, і колективні відвідини театрів, концертів і т.п..
До послуг викладачів і студентів спортивно-оздоровча база на березі Азовського моря (Бердянськ).
Широкі можливості відкриває утворення науково-освітнього комплексу. Університет разом із Запорізьким торговим коледжем (наказ Міністра утворення України 5325 від 03.09.98 р.) заснували науково-освітній комплекс з метою організації безперервної освіти із запрошенням до комплексу загальноосвітніх і вищих учбових закладів різного рівня і наукових установ.
Робота науково-освітнього комплексу і університету, зокрема, направлена на системний підхід до підготовки кадрів з урахуванням ступінчастої системи освіти в Україні (молодший фахівець, бакалавр, фахівець, магістр). Одним з головних завдань комплексу є створення інтегрованих учбових планів в системі “школа (гімназія, ліцей) – коледж (технікум) – університет”. У середніх загальноосвітніх установах створені класи Класичного університету, головним завданням яких є організація профільного навчання і підготовка до вступу до університету.
Узгоджені і затверджені в обласному управлінні освіти і науки експериментальні інтегровані учбові плани і учбові програми дисциплін для класів Класичного університету. Випускники учбових закладів – учасників цього комплексу мають певні пільги при вступі до університет

.

Джерело: zhu.edu.ua


0 Відгуків на “Класичний приватний університет”


  1. Немає коментарів

Залишити відгук