Архів рубрики 'Класичний приватний університет'

КПУ Юридичний факультет

Факультет заснований в 1992 році
Юрфак – наш загальний будинок
студенти і викладачі – дружна сім’я”

Для розвитку в Україні правової держави і суспільства важливим є формування нового, вищого рівня правосвідомості і правової культури населення. Враховуючи це більше значень набувають правове виховання і правова освіта.
Еволюційний розвиток жодного суспільства неможливий без глибоких знань має рацію і свобод, чинного законодавства.
Декан – Денісова Тетяна Андріївна, кандидат юридичних наук, професор кафедри кримінального права.
Юридичний факультет Гуманітарного університету “ЗІДМУ” здійснює підготовку бакалаврів, фахівців і магістрів по спеціальностях “Правознавство” і “Міжнародне право” по IV рівню акредитації.
У складі факультету 7 кафедр :
- теорії і історії держави і права – завідувач кандидат юридичних наук, доцент М. М. Жовтобрюх;
- конституційного і адміністративного права – завідувач кандидат юридичних наук, доцент Р. М. Максакова;
- цивільного права – завідувач кандидат юридичних наук, доцент До. І. Кучерук;
- господарського права – завідуючий кандидат юридичних наук, доцент З. І. Єршова;
- кримінального права – завідувач кандидат юридичних наук, доцент О. П. Рябчинська;
- кримінального процесу і криміналістики – завідувач кандидат юридичних наук, доцент Т. Е. Севастьянова;
- міжнародного права – завідувач кандидат юридичних наук, доцент -. П. Гороховська.
Навчання на факультеті здійснюється з урахуванням останніх досягнень вітчизняної і світової науки, а також всіх змін в законодавстві, пов’язаних з розвитком України як демократичної і правової держави.
Високий рівень підготовки випускників забезпечує сильний професорско-викладацький склад: 7 докторів юридичних наук, професори, 39 кандидатів юридичних наук, доцентів, які плідно працюють із студентами в доброзичливій атмосфері співдружності, взаємоповажають і розуміння. Викладачі застосовують в учбовому процесі як традиційні, так і інноваційні методи викладання: мастер-класси, ролеві ігри, тренінги і т.п. . Знання, придбані на лекціях, закріплюються на практичних, семінарських і лабораторних заняттях. З другого по п’ятий курс студенти проходять практику, а кадрове агентство при студентській раді університету допомагає з працевлаштуванням.
Керівництво університету має угоди про співпрацю із Запорізьким обласним управлінням юстиції, Апеляційним судом Запорізької області, прокуратурою Запорізької області і 12 підприємствами. Тому після закінчення навчання в університеті практично всі випускники працевлаштовані.
Студенти денної і заочної форм навчання вивчають понад 80 дисциплін, серед яких теорія держави і права України і зарубіжних країн, конституційне, адміністративне, цивільне, земельне, трудове, кримінальне, господарське, міжнародне право і т.п..
Учбові плани, програми і інші методичні матеріали повністю узгоджені з керівними документами і навчально-методичним забезпеченням Міністерства освіти і науки України і відповідним забезпеченням провідних учбових закладів України: Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого; Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; Львівського національного університету ім. Івана Франко.
З цими Вузами факультет уклав угоди про співпрацю і постійно здійснює обмін досвідом.
З метою поглиблення знань студентів в окремих областях права, окрім штатних докторів юридичних наук, професорів, до проведення занять і державних іспитів привернуті провідні фахівці-практики:
· Ю. В. Баулин – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України, професор кафедри кримінального права Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого;
· А. П. Закалюк – доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України;
· В. Н. Трубников – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії права Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;
· П. Г. Кравцов – голова Апеляційного суду Запорізької області;
· В. Г. Горлов – начальник Запорізького обласного управління юстиції і т.п..
Студенти юридичного факультету беруть участь в регіональних, всеукраїнських і міжнародних конференціях, симпозіумах, конгресах, семінарах, конкурсах, де займають призові місця що свідчить про високий рівень підготовки.
На факультеті інтенсивно вивчається іноземна мова, яка дає студентам можливість стажіроваться в юридичних Вузах і міжнародних організаціях США, Франції, Великобританії, Німеччини.
Діють молодіжні, студентські об’єднання:
- “Юридичний клуб молодих учених”
- “Ліга Універсал”
- “Дискусійний клуб”
- юридична клініка
- студентська рада
які організовують наукові зустрічі, проводять дослідження з найважливіших питань розвитку держави, надають правову допомогу населенню і т.п..
Студентську раду організовує відпочинок студентів, підтримує зв’язки із студентськими організаціями інших Вузів. На факультеті функціонують наукові і спортивні секції, Клуб Веселих і Метких. Проводяться постійні старостати, які дають можливість підтримувати взаємозв’язок між студентами і викладачами, допомагати в оволодінні новими знаннями.

Джерело: education.zp.ua


КПУ Спеціальність Міжнародне право

Входження України як рівноправного партнера в світову спільноту держав об’єктивно підвищило інтерес до міжнародної проблематики і перш за все до міжнародного права як універсального інструменту організації міждержавного діалогу і єдиного нормативно-правового масиву, у межах якого можливі становлення, розвиток і удосконалення різних форм колективної співпраці держав і народів з метою досягнення загального миру і взаєморозуміння, які лежать в основі існування людської цивілізації.
Міжнародне право не тільки вагомий елемент правової культури особи, але і необхідна складова частина загальнолюдської культури. Знання його допомагає людині успішно орієнтуватися в складних політичних подіях, які відбуваються на міжнародній арені, аналізувати позиції окремих держав щодо найважливіших проблем міждержавних відносин.
Без знання міжнародного права, його основних інститутів і термінологічного апарату дуже складно пізнати глибинні процеси і особливості становлення, розвитку і функціонування правової системи своєї держави і інших країн.
Україна розвивається як самостійна, суверенна держава, активно розширює свої міжнародні зв’язки, використовуючи при цьому засоби і способи, регламентовані міжнародним правом. Вже зараз багато фірм, організацій, установ функціонують на міжнародних ринках і займаються зовнішньоекономічною діяльністю, складають договори купівлі-продажу з своїми контрагентами. Часто виникають певні труднощі в трактованії законів інших країн і їх застосуванні на території країни-партнера. У такому разі тільки фахівець з міжнародного права може грамотно провести юридичну сторону укладення контракту.
Це зумовлює високий попит на фахівців з міжнародного права на ринку праці.
У учбовій програмі спеціальності “Міжнародне право” велику увагу приділяють вивченню іноземних мов, оскільки їх знання є необхідним елементом роботи фахівця з міжнародного права.
Після закінчення університету студенти отримують два дипломи: одній – за фахом “Міжнародне право” (денна форма навчання), другою – за фахом “Правознавство” (заочна форма навчання).
Бази практики: консульство Центрально-африканської Республіки; ЗАТ “Запорізька регіональна зовнішньоекономічна асоціація”; зовнішньоекономічні відділи ОАО“Запорожсталь”, ВАТ “Днепроспецсталь”,ОАО “ЗАС”, Запорізькій обласній державній адміністрації.
Посади, які можуть займати випускники спеціальності: науковий співробітник (міжнародне право); адвокат; радник; юрисконсульт.
Працевлаштування: рекламні або екскурсійні агентства, органи зовнішньоекономічної діяльності.
Аспірантура:
“Кримінальний процес і криміналістика, судова експертиза”;
“Господарське право, господарське процесуальне право”.
Телефон деканату: 220-07-94, 220-12-83

Джерело: zhu.edu.ua


Класичний приватний університет

Класичний приватний університет заснований на приватній формі власності в 1992 р.

Класичний приватний університет →


КПУ Спеціальність Правознавство

Діяльність юриста надзвичайно багатогранна, від участі в створенні законів або їх тлумаченні до використання і застосування їх на професійному рівні.
Повсякденна робота юриста не тільки приваблива, почесна і романтична. Це важка, копітка робота. Юрист діє від імені держави і захищає права кожного громадянина. Він повинен мати глибокі і різносторонні знання, певний професійний і життєвий досвід, бути принциповим і наполегливим, сумлінно виконувати службові обов’язки, дотримувати законність і вірності присязі.
Фахівець-правознавець – це професіонал в області господарсько-правової, кримінальної, судової, адміністративної діяльності в організаціях і установах різних форм власності, органах державної влади, управління і правоохоронних органах, а також в наукових і учбових закладах.
Бази практики: Запорізьке обласне управління юстиції, прокуратура Запорізької області, органи нотаріату, судові органи, органи внутрішніх справ, юридичні відділи державних підприємств і комерційних структур.
Понятие”юрист” являєтя досить широким і уживається для позначення різних юридичних працівників, тому застосувати свої знання юрист зможе майже у всіх областях.
З урахуванням вимог ринку праці, прогнозованою сферою професійної діяльності юриста може бути робота на посадах: юрисконсульта підприємства, організації або установи; консультанта ради народних депутатів або Секретарі Президента України, юрисконсульта виконкому, відділу соціального захисту, страхування населення, податкової або митної інспекцій; судді місцевого або господарського судів; помічника прокурора, слідчого районної або військової прокуратури; слідчого, оперуповноваженого, інспектора, експерта, дознатель в системі МВС з призначенням на посадах відповідно Положенню об проходження служби в органах внутрішніх справ; адвоката; нотаріуса; керівника відділу кадрів і працевлаштування; фахівця, по управлінській, науково-дослідній і викладацькій діяльності; фахівця, який вирішує науково-практичні і аналітичні задачі, пов’язані з об’єднанням теоретичних знань з практичними звичками; викладача вищого учбового закладу будь-якого рівня акредитації.
Працевлаштування: консультант Ради народних депутатів і адміністрації Президента; юрисконсульт виконкому, відділів соціального захисту, податкової і митної інспекцій; суддя арбітражного, апеляційного суду; прокурор і його помічник різних рівнів; слідчий, оперуповноважений, інспектор, експерт, дізнавач; юрисконсульт підприємства, організації і установи; юрист БТІ, адвокат, нотаріус; керівник відділу кадрів і працевлаштування; викладач учбового закладу.

Джерело: zhu.edu.ua