БГУ Кафедра кримінального права і процесу

Вона биласоздана як самостоятельнаяєдініца наказом ректорауніверситета ? 144 від 14 лютого 1991года на основі розділення кафедриуголовного має рацію, процесу ікріміналістіки на дві кафедры:уголовного має рацію і процесу (зав.кафедрой професор З.Д. Еникєєв);криминалистики і судебнихекспертіз. До її разделеніязаведующимі кафедрою биліпрофессор В.Д. Пакутін (1972 – 1978 г.г.),доцент В.А. Банін (1978 – 1989 г.г.) іпрофессор Л.Л. Канівський (1989 – 1991г.г.).

Вподготовке юристів висшейкваліфікациі велика була рольдоцентов Фуата Гаріфулловічагилязева і Владислава Анатольевічабаніна, учасників Велікойотечественной війни, Заслуженнихюрістов РФ і РБ, що почали своютрудовую діяльність вюрідічеськіх органах Республікибашкортостан, обладавшихнезауряднимі здібностями. Допоследніх днів свого життя онітруділісь на кафедрі чесно, нежалея себе, показуючи прімербеськомпроміссних борців заторжество законності ісправедлівості, ісьключительноцелеустремленних, скромних, глибоко порядних, прінципіальнихучених, педагогів і практиків.

Гідною наслідування була робота старшегопреподавателя кафедри Николаяалександровіча Вершинина,участника Великою Отечественнойвойни, що залишив про себе светлийобраз вірного служіння Вітчизні, вимогливого до себе і студентів.

На таких прімерахкафедра прагне навчати івоспітивать і сегодняшніхстудентов. Це дає положітельниєрезультати. Про етомсвідетельствуют благодарственниєі службові листи Прокуратури РБ,городских і районних прокурорів РБ,в яких вони дають високу оценкуподготовке кадрів для роботи ворганах прокуратури.

В настоящєєвремя на кафедрі працює 19преподавателей. У її складі – 1доктор юридичних наук (З.Д.Еникеев, завідувач кафедрою), 2 -профессора (З.Д. Еникєєв, В.Д.Пакутин), 10 кандидатів юрідічеськіхнаук: М.К. Абакарова, Е.Г. Васильева,Г.И. Гатаулліна, МБ. Кострова, В.К.Кудряшов, Ф.Т. Латипов, Ю.В. Медведев,Р.Д. Мусабіров, Р.Д. Сабіров.

Кафедраобеспечиваєт викладання п’ятиучбових дисциплін(правоохоронні органи, кримінальне право, кримінальний процесс,уголовно-исполнительное право, прокурорський нагляд); девятіспецкурсов (наукові основикваліфікациі злочинів, защитав кримінальному процесі, правоваястатістіка, уголовноєпреследованіє, акти прокурорськогонадзора, процесуальні документипо кримінальним справам, організацияработи в органах прокуратури, проблеми доведення, мериуголовно-процессуальногопрінужденія) і куріруєтпрокурорськоє направлениеуголовно-правової спеціалізації, здійснюваної згідно договорумежду університетом і Прокуратуройреспубліки Башкортостан.
Поетомунаряду з теоретичною подготовкойбольшоє увага уделяєтсяпрактічеському навчанню студентів. У цих цілях студенти даннойспециалізациі прикріпляються копитним практикам в качествеобщественних помощниковпрокуроров і следователейгородськіх і районних прокуратур, організовуються зустрічі свипуськникамі Інституту, що працюють в цій системі, з іхучастієм обговорюються вопросиучебного процесу на студенчеськіхсобраніях, до ведення учебнихзанятій притягуються практічеськієработникі (судді Верховного Суду РБС. А. Щербаков, В. До. Кудряшов,адвокаты І. У. Данілін, Ф. Т. Латыпов,И. Н. Ермолаєв).

.

В целяхдальнейшего підвищення качестваподготовки юристів для роботи вправоохранітельной сфері кафедройобновлена учебно-методічеськаялітература.
Зокрема, в 1999 – 2003годах розроблені і видані: «Основиподготовки діпломірованногоюріста», «Кваліфікационниєтребованія до юристів, назначаємимна посади прокурорів іследователей», «Практикум поуголовному праву», «Методічеськієуказанія до написання діпломнихработ», програми по учебнимдісциплінам і спецкурсах, «Лекції вуголовном процесі по юрідічеськімдісциплінам (учебно-методічеськоєруководство для викладачів)»,«Обеспечение безпеки ізаконності виконання покарання вісправітельних установах(програма по спецкурсу)», «Рабочаяпрограмма по кримінальному процессудля студентів денного отделения»,Рабочая програма по уголовномупроцессу для студентів заочногоотделения»,«Мерыуголовно-процессуальногопринуждения (програма поспецкурсу)», «Плани семінарськіхзанятій і программасамостоятельной роботи поспецкурсу «Кримінальне переслідування» для студентовдневного відділення» і иныеучебно-методичні і справочниєматеріали.

.

Покафедральной тематиці разработаної внесено до різних органів властібивших СРСР, РРФСР, Би АССР,нынешних РФ і РБ більш 120предложений по вдосконаленню законодавства, укрепленіюзаконності і правопорядку, поліпшенню боротьби з преступностьюї посиленню захисту має рацію і свободграждан. При активному участіїкафедри за минулі п’ять років (1998-2003г.г.) підготовлені і видані збірки материаловнаучно-практичних конференцій:«Идеалы Загальній декларації правчеловека і сучасний мир»,«Юридическое освіта – важноєусловіє формування гражданськогообщества і правової держави вроссиі»;

«Юридична освіта і наука в Республікебашкортостан», «Всеобщейдекларациі прав людини 50 лет»,«Право і справедливість», «Правачеловека і проблеми їх защиты»,«Проблемы забезпечення правчеловека в сучасних условиях»,«Актуальные проблемикріміналістки на современнометапе», «Проблеми протіводействіяпреступності в современнихусловіях», а також сборникдокументов «Права людини ігражданіна в Республікебашкортостан».

ПрофессорЗ.Д. Еникєєв 23 червня 1999г. прізнанавтором кращих матеріаловмоськовського журналамеждународного має рацію за 1999 рік.

Найактивніша науково – дослідницька робота вобласті науки кримінального процессаведется професором З. Д. Еникеевым,под керівництвом якого тільки в2002 року Л. А. Мифтахова підготувала іуспешно захистила кандідатськуюдіссертацию «Проблеми участіяпсихолога в кримінальному процесі», ає. Г. Васильева підготувала ізащитіла кандидатську диссертацию«Проблемы непрікосновенностілічності в кримінальному процесі». Прінаучном консультірованіїпрофессора З. Д. Еникеева доцентомр. С. Хисматуллиным підготовлена іуспешно захищена докторськаядіссертация на тему «Современниєпроблеми судової діяльності поделам неповнолітніх».
Активна робота з підготовки інапісанію докторською діссертациіведется доцентом М. Би. Багаттям, яка приймає актівнейшєєучастіє в міжнародних івсероссийськіх наукових инаучно-практичних конференціях, що проводяться на найвищому рівні.

.

Джерело: bashedu.ru


0 Відгуків на “БГУ Кафедра кримінального права і процесу”


  1. Немає коментарів

Залишити відгук