Архів за день 23 Квітень 2008

КПУ Юридичний факультет

Факультет заснований в 1992 році
Юрфак – наш загальний будинок
студенти і викладачі – дружна сім’я”

Для розвитку в Україні правової держави і суспільства важливим є формування нового, вищого рівня правосвідомості і правової культури населення. Враховуючи це більше значень набувають правове виховання і правова освіта.
Еволюційний розвиток жодного суспільства неможливий без глибоких знань має рацію і свобод, чинного законодавства.
Декан – Денісова Тетяна Андріївна, кандидат юридичних наук, професор кафедри кримінального права.
Юридичний факультет Гуманітарного університету “ЗІДМУ” здійснює підготовку бакалаврів, фахівців і магістрів по спеціальностях “Правознавство” і “Міжнародне право” по IV рівню акредитації.
У складі факультету 7 кафедр :
- теорії і історії держави і права – завідувач кандидат юридичних наук, доцент М. М. Жовтобрюх;
- конституційного і адміністративного права – завідувач кандидат юридичних наук, доцент Р. М. Максакова;
- цивільного права – завідувач кандидат юридичних наук, доцент До. І. Кучерук;
- господарського права – завідуючий кандидат юридичних наук, доцент З. І. Єршова;
- кримінального права – завідувач кандидат юридичних наук, доцент О. П. Рябчинська;
- кримінального процесу і криміналістики – завідувач кандидат юридичних наук, доцент Т. Е. Севастьянова;
- міжнародного права – завідувач кандидат юридичних наук, доцент -. П. Гороховська.
Навчання на факультеті здійснюється з урахуванням останніх досягнень вітчизняної і світової науки, а також всіх змін в законодавстві, пов’язаних з розвитком України як демократичної і правової держави.
Високий рівень підготовки випускників забезпечує сильний професорско-викладацький склад: 7 докторів юридичних наук, професори, 39 кандидатів юридичних наук, доцентів, які плідно працюють із студентами в доброзичливій атмосфері співдружності, взаємоповажають і розуміння. Викладачі застосовують в учбовому процесі як традиційні, так і інноваційні методи викладання: мастер-класси, ролеві ігри, тренінги і т.п. . Знання, придбані на лекціях, закріплюються на практичних, семінарських і лабораторних заняттях. З другого по п’ятий курс студенти проходять практику, а кадрове агентство при студентській раді університету допомагає з працевлаштуванням.
Керівництво університету має угоди про співпрацю із Запорізьким обласним управлінням юстиції, Апеляційним судом Запорізької області, прокуратурою Запорізької області і 12 підприємствами. Тому після закінчення навчання в університеті практично всі випускники працевлаштовані.
Студенти денної і заочної форм навчання вивчають понад 80 дисциплін, серед яких теорія держави і права України і зарубіжних країн, конституційне, адміністративне, цивільне, земельне, трудове, кримінальне, господарське, міжнародне право і т.п..
Учбові плани, програми і інші методичні матеріали повністю узгоджені з керівними документами і навчально-методичним забезпеченням Міністерства освіти і науки України і відповідним забезпеченням провідних учбових закладів України: Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого; Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; Львівського національного університету ім. Івана Франко.
З цими Вузами факультет уклав угоди про співпрацю і постійно здійснює обмін досвідом.
З метою поглиблення знань студентів в окремих областях права, окрім штатних докторів юридичних наук, професорів, до проведення занять і державних іспитів привернуті провідні фахівці-практики:
· Ю. В. Баулин – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України, професор кафедри кримінального права Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого;
· А. П. Закалюк – доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України;
· В. Н. Трубников – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії права Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;
· П. Г. Кравцов – голова Апеляційного суду Запорізької області;
· В. Г. Горлов – начальник Запорізького обласного управління юстиції і т.п..
Студенти юридичного факультету беруть участь в регіональних, всеукраїнських і міжнародних конференціях, симпозіумах, конгресах, семінарах, конкурсах, де займають призові місця що свідчить про високий рівень підготовки.
На факультеті інтенсивно вивчається іноземна мова, яка дає студентам можливість стажіроваться в юридичних Вузах і міжнародних організаціях США, Франції, Великобританії, Німеччини.
Діють молодіжні, студентські об’єднання:
- “Юридичний клуб молодих учених”
- “Ліга Універсал”
- “Дискусійний клуб”
- юридична клініка
- студентська рада
які організовують наукові зустрічі, проводять дослідження з найважливіших питань розвитку держави, надають правову допомогу населенню і т.п..
Студентську раду організовує відпочинок студентів, підтримує зв’язки із студентськими організаціями інших Вузів. На факультеті функціонують наукові і спортивні секції, Клуб Веселих і Метких. Проводяться постійні старостати, які дають можливість підтримувати взаємозв’язок між студентами і викладачами, допомагати в оволодінні новими знаннями.

Джерело: education.zp.ua


Обмерить плотность электролитов рекомендуем кондуктометр Ezodo ,звоните.