Архів за день 22 Березень 2008

Система вищої юридичної освіти в Росії стан і перспективи розвитку

Приводом для підготовки справжньої статті з’явилося обговорення проблем юридичної освіти Методичною комісією і Вченою радою юридичного факультету Санкт-петербурзького державного університету. На обговорення були поставлені питання стану і перспектив розвитку російської юридичної освіти в світлі Болонського процесу і завдання юридичного факультету Спбгу.
Болонській процес для всіх європейських країн-учасниць Болонськой декларації є процесом сумісного пошуку шляхів формування загальноєвропейського простору вищої освіти. В цьому відношенні європейські країни знаходяться практично в однаковому стартовому положенні, тому є реальна можливість рішення вказаних питань з урахуванням думки Росії.
Досвід європейських країн, що володіють розвиненими системами юридичної освіти цікавий для Росії тим, що підготовка юристів в цих країнах здійснюється в умовах розвинених ринкових відносин і широких міжнародних зв’язків. Особливо для Росії цікавий досвід Німеччини, оскільки історично близькі їх системи має рацію, практично завжди були тісними зв’язки вузів цих країн. Підготовка по юридичній спеціальності тут здійснюється в університетах і правових школах. Випускники останніх не має права посідати посади суддів, нотаріусів, адвокатів, але вони можуть працювати службовцями в державних органах, юристами в комерційних і інших організаціях.
Юридична освіта в Германії безкоштовно, хоча планується перевести його на частково платну основу.
Зарахування на юридичні факультети університетів проводиться без вступних іспитів, але у разі перевищення кількості абітурієнтів над кількістю місць в університеті відбір здійснюється з урахуванням оцінок, отриманих на випускних іспитах в гімназіях.
Вища юридична освіта в Германії є двухступенчатим і складається з навчання в університеті протягом 3,5 років і практичного стажування протягом 2,5 років. Університетське навчання є вивченням всіма студентами ряду обов’язкових (основних) юридичних дисциплін (конституційне право, цивільне право, комерційне право, публічне право, кримінальне право і деякі інші) протягом перших двох років і обов’язкових дисциплін по вибору студентів в цілях поглиблення вивчення матеріалу по спеціалізації. Наприклад, курс правового регулювання банкрутства відноситься до дисциплін по вибору. За підсумками навчання в університеті здаються іспити (письмовий і усний).
Випускники зараховуються на підготовчу службу (референдаріат), яка є послідовним практичним стажуванням протягом певного часу у ряді організацій: прокуратурі, суді у цивільних справах і у кримінальних справах, в адміністративних органах, у адвоката, в інших організаціях. Стажисти отримують платню. Після закінчення стажування здається другий державний іспит (письмовий і усний).
Фактично термін навчання в університеті і практичного стажування в Германії є тривалішим (до 8 і більше років), оскільки студенти відкладають складання першого державного іспиту і великий конкурс в ті або інші організації для проходження практичного стажування. У Германії обговорюються питання скорочення термінів навчання студентів по юридичній спеціальності, переходу на дворівневу систему освіти «бакалавр – магістр», що сприяло б міжнародній уніфікації систем вищої юридичної освіти.
Співвідношення студентів і професорів, наприклад, в Мюнхені таке: 4719 студентів – 35 професорів (з урахуванням інших викладачів – більше 150). Тому студенти з потреби привчені працювати самостійно. Це вважається нормальним.
Іншим прикладом організації системи вищої юридичної освіти і методики викладання юридичних дисциплін служить Великобританія, де також вступних іспитів немає, але вища освіта є платною. Щорічні набори студентів невеликі – до ста чоловік. Цим пояснюються можливості широкого використання індивідуальних форм роботи із студентами. Так, в Лондонському університеті викладач працює по індивідуальному плану не більше ніж з 10 студентами, в Оксфордському університеті – не більше ніж з 3 студентами.
Вища юридична освіта у Великобританії також двухступенчатоє і складається з трирічного університетського навчання і одно-двухлетней практичного стажування в цілях придбання статусу адвоката (соліситора або баррістера). Навчання в університеті включає вивчення ряду обов’язкових юридичних дисциплін (конституційне право, право власності, контрактне право, трудове право, деліктне право, кримінальне право і деякі інші), а також дисципліни по вибору студентів в цілях поглиблення вивчення матеріалу по спеціалізації. Наприклад, комерційне право відноситься до обов’язкових дисциплін по вибору студентів.
За підсумками навчання в університеті здаються іспити відповідно до стандартів, визначуваних асоціацією юристів Великобританії.
Навчання в університеті відрізняє істотний практичний ухил. Студенти орієнтовані на майбутню роботу в певних фірмах. Для того, щоб стати соліситором (юристом, що не має має рацію вести поділа в суді) після закінчення університету необхідно пройти практичне стажування в юридичній фірмі протягом одного року і скласти іспит, вимоги до якого визначаються професійними асоціаціями юристів. Для того, щоб стати баррістером, тобто адвокатом вищого рангу, що має право виступати в судах, необхідно пройти річне стажування у баррістера (можливості цього вельми обмежені) і скласти іспит, вимоги до якого визначаються професійною асоціацією юристів.
Слід підкреслити, що в Німеччині, Великобританії і інших європейських країнах власні системи юридичної освіти сприймаються критично, ведуться дискусії про необхідність реформування вищої освіти. Зокрема, в умовах об’єднання Європи зростає конкуренція серед юристів тих країн, які увійшли до Європейського Союзу. Ставиться питання про вироблення єдиної моделі юридичної освіти для Європи. Створенню відкритого європейського освітнього простору були присвячені Сорбонськая і Болонськая декларації.
Сорбонськая декларація, яку 25 травня 1998 р. підписали міністри утворення чотирьох провідних країн ЄС (Франції, Німеччині, Італії, Великобританії), присвячена питанням гармонізації системи європейської вищої освіти. На базі загальних принципів Сорбонськой декларації вироблена Болонськая декларація, яку 19 червня 1999 р. підписали міністри освіти 29 європейських країн. Ця декларація вже містить програму дій, які могли б сприяти необхідній конвергенції і більшій прозорості кваліфікаційних структур в Європі, створенню кінець кінцем єдиного європейського регіону вищої освіти.
Учасники Болонськой зустрічі прийняли на себе зобов’язання до 2010 р. забезпечити досягнення мети, пов’язаної з формуванням загальноєвропейського простору вищої освіти. Були поставлені наступні завдання:
- створення зручнішої в плані порівнянності системи рівнів (ступенів) освіти в цілях сприяння зростанню зайнятості європейських громадян і міжнародної конкурентоспроможності європейської вищої освіти;
- перехід до дворівневої послідовної системи підготовки, що включає підготовку (1) бакалавра при тривалості навчання не меншого 3 років і (2) магістра і/або доктора з присудженням відповідного ступеня;
- введення залікових одиниць (кредитів), що набувають студентами, які б визнавалися університетами і розглядалися як засіб підтримки широкої мобільності студентів;
- забезпечення доступності освітніх послуг, створення інтеграційних програм навчання і кооперації учбових закладів.
Усунення розбіжностей в структурах європейських програм і ступенів повинне привести до підвищення ефективності європейської освіти і міжнародної співпраці в цій сфері.

Система вищої юридичної освіти в Росії стан і перспективи розвитку →